Kennisgeving Verkeersbesluit N342 provinciale weg Hengelo-grens Duitsland, gedeelte Oldenzaal-Denekamp, aansluiting Paasbergweg-parallelweg, tijdelijke maatregel aanwijzing voorrang.

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving Verkeersbesluit N342 provinciale weg Hengelo-grens Duitsland, gedeelte Oldenzaal-Denekamp, aansluiting Paasbergweg-parallelweg, tijdelijke maatregel aanwijzing voorrang..

Meer informatie over deze bekendmaking:

I. De zoneborden A01 en A02 met de aanduiding 60 zone van het RVV 1990 welke een snelheidslimiet van 60 km per uur in een zone aangeven tijdelijk op de parallelweg te plaatsen direct ter weerszijden van de Paasbergweg op de locaties zoals weergegeven op de tekening behorende bij dit besluit, tot het moment dat de gewenste situatie wordt gerealiseerd als opgenomen in het besluit van 22 januari 2013 van Gedeputeerde Staten met kenmerk 2012/0293974; II. door het plaatsen van borden B06 van het RVV 1990 en het aanbrengen van bijbehorende haaientanden en voorwaarschuwingen op de parallelweg van de N 342 een voorrangsregeling in te stellen waarbij verkeer op de parallelweg aan bestuurders op de kruisende doorsteek van de hoofdrijbaan naar de parallelweg, in het verlengde van de Paasbergweg, voorrang moeten verlenen zoals weergegeven op de tekening behorende bij dit besluit, tot het moment dat de gewenste situatie wordt gerealiseerd als opgenomen in het besluit van 22 januari 2013 van Gedeputeerde Staten met kenmerk 2012/0293974. III. afdruk dezes te zenden aan: a. Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Losser, Denekamp en Oldenzaal; b. Politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, ter attentie van de heer B. van Lubek; Namens Gedeputeerde Staten Willem Homan, teamleider Ontwikkeling en Expertise, eenheid Wegen en Kanalen. N.B. Binnen 6 weken, ingaand op de dag na de datum van bekendmaking van het bovenstaande besluit, kunnen belanghebbenden daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05). Het bezwaarschrift kan desgewenst ook per fax worden ingediend. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is 038 425 48 02. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. U kunt het bezwaarschrift ook per e-mail verzenden door een ondertekend pdf-bestand per e-mail te versturen aan bezwaarenklacht@overijssel.nl. Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de eenheid Wegen en Kanalen, team Ontwikkeling en Advies te Zwolle (telefoon 038 499 70 84). Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 888 44 44). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinkelland
  2. stcrt-2013-10916

Gerelateerde berichten