Dinkelland - Koale Kermis - Ootmarsum

DeDinkellandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Dinkelland - Koale Kermis - Ootmarsum.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Zaak ZD-2023-000917   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.   Het besluit:   dinsdag 31 oktober 2023 vanaf 09.00 uur tot en met maandag 6 november 2023 tot 18:00 uur, door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen of wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee: Molenstraat, voor zover gelegen tussen de Molendwarsstraat en Marktstraat; Denekamperstraat, voor zover gelegen tussen de Meijerij en Marktstraat; Westwal, voor zover gelegen tussen de Molendwarsstraat en Marktstraat; Oostwal, voor zover gelegen tussen de Cellenkampstraat en Marktstraat; Marktstraat, de Markt, de Gasthuisstraat, de Schiltstraat; Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Schiltstraat en Dwarsstraat; Kerkplein, voor zover gelegen tussen huisnummer Kerkplein 1 en Putstraat (gezien in de richting van de wijzers van de klok);   vrijdag 3 november 2023 vanaf 06:00 uur tot maandag 6 november 2023 tot 13.00 uur, door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het volgende wegvak in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee: Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Oost/Westwal en de Oldenzaalsestraat/Almelosestraat;   onverkort het onder sub 2 van dit besluit vastgestelde verkeersmaatregel, het ingestelde eenrichtingsverkeer voor het Kerkplein en de Dwarsstraat, gedurende de onder sub 1 van dit besluit genoemde periode als volgt te wijzigen: door herplaatsing van borden C2 en C3 (eenrichtingsweg) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het kerkplein vanaf huisnummer 15 en de Dwarsstraat in de richting van de Grotestraat te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekvee; de werkingssfeer van de in sub 3, onder a, van dit besluit vastgestelde verkeersmaatregel, door het aanbrengen van een onderbord als bedoeld in artikel 8 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met de tekst dan wel met tekst en symbolen, “uitgezonderd fietsers en bromfietsers” onder het in sub 3, onder a, genoemde verkeerstekens, zodanig te beperken dat die verkeersmaatregel niet geldt voor fietsers en bromfietsers;   gedurende de onder sub 1 van dit besluit genoemde perioden door plaatsing van borden C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het volgende wegvak in één richting te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee: Cellenkampstraat, voor zover gelegen tussen de Oostwal en de Odemarusstraat, zodanig dat slechts in noordoostelijke richting op dit wegvak mag worden gereden;   gedurende de onder sub 1 van dit besluit genoemde perioden, door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden aan: weerszijden van de Molendwarsstraat; de zuidoostzijde van de Cellenkampstraat, voorzover gelegen tussen de Oostwal en Odemarusstraat; de noordoostzijde van de Odemarusstraat, voorzover gelegen tussen de Smithuisstraat en Denekamperstraat; de zuidzijde van de doodlopende parallelweg van de Denekamperstraat nabij de percelen Denekamperstraat 28 tot en met 32; de zuidwestzijde van de Parkstraat, voor zover gelegen tussen de Hazelrot en de aansluiting met de Wortelboerstraat;   vrijdag 3 november 2023 tot en met zondag 5 november 2023, door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden aan: de zuidoost zijde van de Smithuisstraat, voor zover gelegen tussen de Van Bevervorderstraat en Odemarusstraat; de zuidwest zijde van de Radboudstraat; weerszijden van de Palthestraat; weerszijden van de Stobbenkamp, voor zover gelegen tussen huisnummer Stobbenkamp nummer 9 en de aansluiting met de Oldenzaalsestraat;   gedurende de onder sub 6 van dit besluit genoemde periode het ingestelde parkeerverbod aan de noordwest zijde van de Smithuisstraat, voor zover gelegen tussen de van Bevervorderstraat en het Oldenzaalsvoetpad, te wijzigen. Het parkeren aan deze zijde wordt gedurende genoemde periode toegestaan.   gedurende de onder sub 6 van dit besluit genoemde periode, door plaatsing van borden E2 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het stilstaan aan weerszijden van de volgende wegvakken te verbieden: Oldenzaalsestraat, voor zover gelegen tussen de Almelosestraat en de aansluiting met de Stobbenkamp/Palthestraat; Almelosestraat, voor zover gelegen tussen de Oldenzaalsestraat en de aansluiting met de Wortelboerstraat; Westwal, voor zover gelegen tussen huisnummer Westwal nummer 9 en de aansluiting met de Grotestraat; Oostwal, voor zover gelegen tussen de aansluiting met de Grotestraat en huisnummer Oostwal nummer 55; Denekamperstraat, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Meierij en de aansluiting met Moerbekkenkamp.   gedurende de onder sub 6 van dit besluit genoemde periode, door plaatsing van borden E5 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het gebruik te beperken tot standplaatsen voor taxi’s van de parkeerplaatsen gelegen aan: de zuidzijde van de Oostwal nabij de Grotestraat; de zuidwestzijde van de Meijerij nabij de aansluiting met de Denekamperstraat.     Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ? De gemeente Dinkelland organiseert op 3, 4 en 5 november 2023 de Koale Kermis. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.   Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren? Zie hiervoor de tekening behorende bij dit verkeersbesluit.   De wettelijke regels Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang: Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg. b. het beschermen van weggebruikers en passagiers. c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan. d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.   In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Dinkelland is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.   Advies politie In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.   Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland. Dat kan schriftelijk aan: •Postbus 11, 7590 AA Denekamp (of per e-mail aan: info@dinkelland.nl). Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.   Denekamp, 9 oktober 2023.   namens burgemeester en wethouders van Dinkelland, Teamcoach Openbare Ruimte, W. Lijzenga.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDinkellandgids.nl op 12-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dinkelland, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDinkellandgids.nl
Redactie deDinkellandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinkelland
  2. 98467408be64c08d2a20ef5d3b26769d

Gerelateerde berichten